QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham khảo văn bản tại đây

Ngày 28/02/2018 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/04/2018, xem chi tiết văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *