Thông tin giáo viên Từ Văn Hoàng

Họ và tên:            Từ Văn Hoàng

Ngày sinh:           05/12/1994

Quê quán:           Thanh Hải – Lục Ngạn – Bắc Giang

Hộ khẩu:              Xẻ Mới – Thanh Hải – Lục Ngạn – Bắc Giang

Quốc tịch:            Việt Nam

Học vị:   Cử nhân

Chức vụ:              Giáo viên Công nghệ

Điện thoại: 0868.432.883

Email: tuhoangutb@gmail.com

Kinh nghiệm làm việc:  

 • Từ tháng 09/2016 – 06/2018 Giáo viên Sinh học – Công nghệ, Trường Phổ thông IVS Bắc Ninh
 • Từ tháng 6/2018 – nay Giáo viên Công nghệ – Trường THCS Alpha
 • Chủ nhiệm và tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp:
 • Đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường và khóa luận tốt nghiệp:
 • Đề tài cấp khoa: Nghiên cứu sự đa dạng các loài Bò sát (Reptilia) của xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
 • Đề tài cấp trường: Nghiên cứu Lưỡng cư (Amphibia), Bò sát (Reptilia) ở khu vực núi đá vôi xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
 • Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu khu hệ Lưỡng cư (Amphibia) ở xã Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Các công trình đã công bố:

 • Anh Van Pham, Hoang Van Tu, Tan Văn Nguyen, Thomas Ziegler and Truong Quang Nguyen: New records and an updated list of lizards from Son La Province, Vietnam. Herpetology Notes, volume 11: 209-216 (2018)
 • Phạm Văn Anh, Từ Văn Hoàng, Nguyễn Quảng Trường, Phạm Thế Cường, Bùi Thế Quyền, Hoàng Lê Quốc Thắng: “Đa dạng loài của Họ Ếch nhái chính thức (Amphibia: Anura: Dicroglossidae) ở tỉnh Sơn La. Hội thảo quốc gia lần thứ 3 về Lưỡng cư và Bò sát học ở Việt Nam”. Hà Nội, năm 2016.
 • Phạm Văn Anh, Nguyễn Quảng Trường, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Từ Văn Hoàng, Sổng Bả Nênh, Giàng A Hừ: “Các loài Nhái bầu (Amphibia: Anura: Microhylidae) ở tỉnh Sơn La. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam”. Đà Nẵng, năm 2016.
 • Phạm Văn Anh, Từ Văn Hoàng, Khăm Đi Pheng Kia Chư, Nguyễn Quảng Trường, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Nguyễn Kim Tiến: “Thành phần loài Lưỡng cư (Amphibia) và Bò sát (Reptilia) ở Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về sinh thái và tài nguyên sinh vật”. Hà Nội, năm 2015.
 • Phạm Văn Anh, Từ Văn Hoàng, Khăm Đi Pheng Kia Chư, Nguyễn Văn Tân: “Kết quả khảo sát lưỡng cư và bò sát xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La”. Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Bắc. Tập 1, Số 2, năm 2015.
 • Phạm Văn Anh, Từ Văn Hoàng, Khăm Đia Pheng Kia Chư: Ghi nhận đầu tiên về sự phân bố của hai loài rắn Lycodon fasciatus (Anderson, 1879) và Psammodynastes pulverulentus (Boie, 1827) (Serpentes: Squamata: Reptilia) tại Rừng đặc dụng Copia, tỉnh Sơn La. Thông tin khoa học công nghệ trường Đại học Tây Bắc. Số 7-12, 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *