Ths. Phạm Thị Huế

Giáo viên bộ môn Tiếng Anh – Trường THCS Alpha

Email: huept1979@gmail.com

  • Học vấn: Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm Ngoại ngữ; Thạc sĩ Khoa học Chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh do Đại học Southern New Hammpshire, Mỹ cấp 2015
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Giảng dạy Sense English Centre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *