Lương Hiền Trang

Học vấn:

Thạc sỹ Giáo dục, Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Kinh nghiệm làm việc:

5 năm kinh nghiệm tư vấn xây dựng chương trình và trực tiếp tham gia công tác giảng dạy và đào tạo tại các trường Song Ngữ liên cấp tại Hà Nội:

  • Trường Song ngữ Liên cấp Wellspring Hà Nội
  • Trường Liên cấp Chất lượng cao Edison

Triết lý giáo dục:

“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.” – Alvin Toffler.

“Người mù chữ của thế kỷ 21 sẽ không phải là người không biết đọc và biết viết, mà là những người không biết cách học, cách gạt bỏ những điều sai đã học, và học lại từ đầu.” – Alvin Toffler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *