Nguyễn Trung Công

Giáo viên Tiếng Anh – Trường THCS Alpha

Email: trungcong@alphaschool.edu.vn

  • Học vấn: Cử nhân Tiếng Anh – Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Loại Giỏi); Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm – Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Kinh nghiệm: Trưởng phòng đào tạo, Công ty SmartSKill (trước là TGM Hà Nội); Điều phối hội thảo, Công ty IDG Việt Nam; Trưởng nhóm phát triển kinh doanh, Công ty Hocmai
  • Chuyên môn chính: Giảng dạy, tổ chức hoạt động đào tạo & huấn luyện, trực tiếp đào tạo và huấn luyện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *