Ths. NGUYỄN HỮU HẢI

Chức vụ: Giáo viên Toán Trung học Cơ sở, Thành viên hội đồng giáo dục

Học vấn:

– Thạc sĩ sư phạm Toán – Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành tích:

– Thủ khoa đầu vào cao học kỳ thi tháng 3 năm 2012

– Nhiều tác giả (2015), Kỷ yếu hội thảo khoa học – Phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn Toán, Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Mã số: B2014-TN03-08, Đại học Thái Nguyên

– Nguyễn Hữu Hải (2016), Thiết kế hoạt động mô hình hóa trong dạy học môn Toán bài “Tỉ lệ thức”, Tạp chí Khoa học giáo dục, Số Đặc Biệt, 01/2016

– Vũ Dương Thụy (Chủ biên), Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hữu Hải (2018), Toán học và cuộc sống – Những câu chuyện lí thú – Tập 2A, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

– Vũ Dương Thụy (Chủ biên), Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Hữu Hải (2018), Toán học và cuộc sống – Những câu chuyện lí thú – Tập 3A, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

– Vũ Dương Thụy (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hải (2020), Phiếu bài tập nâng cao Toán 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2014 – 2017: Công ty cổ phát triển giáo dục Pomath

– Từ năm 2014 – đến nay: Giáo viên Trường TH Alpha.

Triết lí giáo dục: Tôi không dạy bạn Toán, tôi đánh thức năng lực Toán trong con người bạn.

Alpha School.