Ths. Nguyễn Hữu Hải

Email: hainguyenhuu1989@gmail.com

Quá trình học tập
2007 – 2011 học đại học tại khoa toán trường đại học sư phạm hà nội
2012 – 2014 học cao học tại khoa toán trường đại học sư phạm hà nội

Thành tích

  • Thủ khoa đầu vào cao học kỳ thi tháng 3 năm 2012
  •  Nguyễn Hữu Hải (2016), Thiết kế hoạt động mô hình hóa trong dạy học môn Toán bài “Tỉ lệ thức”, Tạp chí Khoa học giáo dục, Số Đặc Biệt, 01/2016
  •  Nhiều tác giả (2015), Kỷ yếu hội thảo khoa học – Phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn Toán, Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Mã số: B2014-TN03-08, Đại học Thái Nguyên
  •  Vũ Dương Thụy (Chủ biên), Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hữu Hải (2018), Toán học và cuộc sống – Những câu chuyện lí thú – Tập 2A, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Chuẩn bị xuất bản năm 2018)
  •  Vũ Dương Thụy (Chủ biên), Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Hữu Hải (2018), Toán học và cuộc sống – Những câu chuyện lí thú – Tập 3A, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Chuẩn bị xuất bản năm 2018)

Quá trình công tác
2011 – 2014: Công ty cổ phần giáo dục Toán.vn
2014 – 2015: Trung tâm giáo dục trực tuyến Rockit
2014 – 2017: Công ty cổ phát triển giáo dục Pomath
2014 – 2016: Trường trung học cơ sở Alpha