CV Số 133/PGDĐT-HT vv Thông báo phương án cho học sinh đi học trở lại và chuẩn bị các điều kiện an toàn đón học sinh đi học trở lại tại các trường học

  • THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI VÀ CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC

  • Phụ lục đính kèm số 1: BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN Phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

  • Phụ lục số 2: XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ BIỂU HIỆN SỐT, HO, KHÓ THỞ Hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *